Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. MAATOPNAME:

De juiste maatopname zal gebeuren nadat alle arduindorpels geplaatst zijn. De leveringstermijn vangt pas aan na maatopname en/of ontvangst van de bestelling. Indien de productie moet aanvangen op basis van afgesproken maten, dan ligt de verantwoordelijkheid volledig bij diegene die deze maten heeft bepaald. Bij foutieve maatopgave zullen de daaruit voortvloeiende kosten worden doorgerekend. De leveringstermijn vangt dan aan na ontvangst van de aangepaste maatopgave.

2. BETALINGEN:

De totale opgegeven prijs op de offerte zijn incl. BTW, en onder voorbehoud van nazicht der werkelijke situatie. Fundamentele veranderingen geven een wijziging van de prijzen. Alle betalingen moeten geschieden op onze bankrekening bij de KBC 446-9615401-28 of Fortis 290 0531651 15. Het door de koper te betalen voorschot bedraagt 40% van de totaalprijs bij bestelling en 40% van de totaalprijs voor plaatsing. Het saldo is - behoudens uitdrukkelijk andersluidende bedingen onzentwege - contant betaalbaar op factuurdatum. De in de bestelbon weergegeven prijs blijft onveranderlijk tot drie maanden na de datum van ondertekening van de desbetreffende bestelbon. Nadien is de in de bestelbon weergegeven prijsopgave voor wijziging vatbaar. Bij gebrek aan betaling van één factuur op de gestelde vervaldag, zullen alle andere facturen van rechtsweg onmiddellijk eisbaar worden en zullen alle verdere leveringen en prestaties uitsluitend tegen voorafgaandelijk contante betaling uitgevoerd worden. Bovendien zal op elke onbetaald gebleven factuur vanaf de gestelde vervaldatum van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijk ingebrekestelling, een verwijlintrest van 12% per jaar aangerekend worden. Anderzijds zal bij niet-betaling op de gestelde vervaldatum, het verschuldigde bedrag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling, met 20% worden verhoogd ten titel van forfaitair bedongen schadeloosstelling met een minimum van 25,00 euro per factuur.

3. WAARBORG:

10 jaar waarborg op constructiefouten (condensatie, stof, tussen het glas en op de binnenkant van het glas) van de dubbele beglazing, niet geldig voor thermische breuken en krassen aan de buitenzijde van het glas. Enkel de kostprijs van het dubbel glas valt onder garantie. De werkuren, verplaatsingen, gebruikt materiaal en/of materieel zullen worden aangerekend.

10 jaar waarborg op kleurhechting – 5 jaar op kleurechtheid, met uitsluiting van alle andere onderhoudskosten, reiskosten en uurlonen.

De garantievoorwaarde geldt enkel wanneer de aluminiumgehelen correct en tijdig worden gereinigd met aluminium cleaner.

2 jaar waarborg op het beslag van de ramen en deuren, enkel van toepassing bij normaal gebruik van het beslag.

4. KLACHTEN:

Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling en tot elke vorm van schadeloosstelling. Alle klachten betreffende beschadigingen of krassen op het glas en/of de aluminium profielen en/of platen, dienen bij aangetekende zending binnen de 5 dagen na levering der waren en prestaties ingediend te worden. Later worden geen klachten meer aanvaard. Gezien het industriële proces van het gelakt aluminium zijn kleine onvolkomenheden en/of beschadigingen mogelijk. Daarom zullen onregelmatigheden in de afwerking laag, welke bij daglicht met het blote oog, loodrecht op het oppervlak gezien en die op een afstand van 3 meter binnen en 5 meter buiten, niet als storend kunnen worden waargenomen, niet als klacht worden aanvaard. Evenzo dienen klachten betreffende facturen binnen de acht dagen na factuurdatum bij aangetekende zending medegedeeld worden op straffe van onontvankelijkheid.

5. ANNULATIE:

In geval van annulatie van een bestelling door de koper zal deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan Cartoflex van 40% van de overeengekomen prijs, tenzij Cartoflex een grotere schade bewijst (indien de bestelling reeds in productie is).

6. BETWISTINGEN:

Het Vredegerecht 4e kanton Gent Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent of de Rechtbank van Koophandel te Gent, Afdeling Gent zijn, naargelang de waarde van het geschil, uitsluitend bevoegd kennis te nemen van de geschillen, betreffende onze leveringen, diensten en facturen.

7. PLAATSINGEN:

Indien er bij de plaatsing van het buitenschrijnwerk, eventuele beschadigingen van het pleisterwerk binnen en buiten, tegels of tabletten, loszittende gevelstenen... voorkomen, valt deze kost ten laste van de klant. De klant dient alle plaatsen waar er ramen dienen geplaatst te worden, vrij te maken tot 2m rondom, en bescherming aan te brengen over de vloeren en het meubilair.

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. PRISE DE MESURES:

La prise de mesures correcte sera effectuée après que tous les seuils en pierre bleue auront été placés. Le délai de livraison commence seulement après la prise de mesures et/ou la réception du mesurage. Si la production doit commencer sur base de dimensions convenues, la responsabilité réside entièrement auprès de celui qui a déterminé ces dimensions. En cas de relevé incorrect, les coûts en découlant seront imputés. Le délai de livraison commence alors à la réception du relevé adapté.

2. PAIEMENTS:

Le prix total indiqués sur l’offre est TTC et sous réserve de contrôle de la situation réelle. Des modifications fondamentales entraînent une modification des prix. Tous les paiements doivent se faire sur notre compte en banque auprès de KBC 446-9615401-28 ou Fortis 290 0531651 15. L’avance à payer par l’acheteur est de 40% du prix total au moment de la commande et 40% du prix total doit être payée avant le placement. Le solde est – sauf conditions contraires expresses de notre part - payable comptant à la date de la facture. Le prix indiqué sur le bon de commande reste invariable jusqu’à trois mois après la date de la signature du bon de commande correspondant. Après cela, la remise de prix donnée dans le bon de commande est susceptible de modification. En cas de défaut de paiement d’une facture à l’échéance indiquée, toutes les autres factures seront de droit immédiatement exigible et toutes les autres livraisons et prestations seront exclusivement exécutées contre paiement comptant préalable. En outre, toute facture impayée portera de droit et sans aucune mise en demeure préalable à partir de la date d’échéance indiquée des intérêts de retard de 12% par an. D’autre part, en cas de non-paiement à la date d’échéance indiquée, le montant dû sera de droit et sans aucune mise en demeure préalable augmenté de 20% au titre de dédommagement forfaitaire avec un minimum de 25,00 euros par facture.

3. GARANTIE:

10 ans de garantie pour défauts de construction (condensation, poussière, entre les vitres et du côté intérieur du verre) du double vitrage, non valable pour les bris thermiques et rayures du côté extérieur de la vitre. Seul le prix de revient du double vitrage tombe sous la garantie. Les heures de travail, les déplacements, le matériau et/ou matériel utilisé seront facturés.

10 ans de garantie sur l’adhérence des couleurs – 5 ans sur l’inaltérabilité des couleurs, à l’exclusion de tous les autres coûts d’entretien, frais de voyage et salaires horaires.

La condition de garantie est uniquement valable si les ensembles en aluminium sont nettoyés correctement et à temps avec le produit de nettoyage pour l’aluminium. 2 ans de garantie sur les ferrures des portes et fenêtres, uniquement d’application en cas d’usage normal des ferrures.

4. RECLAMATIONS:

Un retard de livraison ne peut en aucun cas donner lieu à une annulation de la commande ni à quelque forme que ce soit de dédommagement.

Toutes les réclamations concernant des détériorations du verre et/ou des profilés et/ou des plaques en aluminium doivent être introduites par lettre recommandée dans les 5 jours suivant la livraison et les prestations.

Après cela, les réclamations ne seront plus acceptées.

Vu le processus industriel de l’aluminium laqué, de petites imperfections et défauts sont possibles. Pour cette raison, des irrégularités de la couche de finition qui, regardées à l’œil nu à la lumière du jour perpendiculairement à la surface, ne peuvent pas être ressenties comme gênantes à une distance de 3 mètres à l’intérieur et de 5 mètres à l’extérieur, ne sont pas acceptées comme réclamation.

De même, les réclamations concernant les factures doivent être introduites par lettre recommandée dans les huit jours après la date de la facture sous peine de non recevabilité.

5. ANNULATION:

En cas d’annulation de la commande par le client un dédommagement forfaitaire de 40% sur la somme totale sera dû à Cartoflex sauf si Cartoflex prouve un dégât plus élevé (par exemple si commande est déjà en production).

6. LITIGES:

Le tribunal du 4e canton à Gand tribunal de première instance Flandre occidentale, département Gand ou le tribunal de commerce de Gand, département Gand sont, selon la valeur du litige, exclusivement compétents pour prendre connaissance des litiges concernant nos livraisons, services et factures.

7. PLACEMENTS:

En cas de détériorations éventuelles du plâtrage à l’intérieur et à l’extérieur, de carrelages ou tablettes, de briques de façade détachées, etc. lors du placement de la menuiserie extérieure, ces coûts sont à charge du client. Le client doit libérer, autour de 2 mètres, tous les emplacements où des châssis doivent être placés et appliquer des protections sur les sols et le mobilier.